Части от уебстраницата може да не се изобразяват правилно. Това може да се дължи на факта, че в браузъра Ви Javascript е дезактивиран или интернет браузърът Ви вече не е актуален или не е съвместим с нашата страница. Моля, активирайте Javascript или опитайте да отворите страницата с друг интернет браузър, напр. Chrome, Firefox или Safari. Може да се обърнете също така и към нашия отдел за обслужване на клиенти на Volkswagen – Екип „Защита на данните“.

Ако като партньор сте регистрирани на ONE.Konzern Business Plattform (www.vwgroupsupply.com), както и ако сте или сте били ангажирани като служител от упълномощен търговски партньор, доставчик на стоки или услуги, или служител на партньорско дружество на Volkswagen AG, на тази страница Ви предоставяме преглед на на Вашите права съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и как можете да ги упражните спрямо Volkswagen AG.

Към тази група принадлежат и физически лица (по-специално еднолични търговци), които са упълномощени от Volkswagen AG като търговски партньори, като упълномощени лица на свободна практика, упълномощени журналисти, агенти, изобретатели, учени, музиканти, участници в изпитвания, изпълнители в социалните медии, инфлуенсъри и спонсориращи партньори.

Имате право да получавате от нас информация относно обработването на Вашите лични данни.

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване използвайте нашия уеб формуляр или посочените по-долу данни за контакт.

Имате право да изискате от нас корекция на засягащи Ви неправилни или непълни лични данни.

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване използвайте нашия уеб формуляр или посочените по-долу данни за контакт.

При наличието на условията, посочени в чл. 17 от ОРЗД, имате право да поискате изтриването на Вашите данни. Може например да поискате изтриването на Вашите данни, ако същите вече не са необходими за целите, за които са били събрани. Може също така да поискате изтриване, ако обработваме данните Ви въз основа на Вашето съгласие и Вие оттеглите това съгласие.

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване използвайте нашия уеб формуляр или посочените по-долу данни за контакт.

Имате право да изискате ограничаване на обработването на Вашите данни, ако са налице условията, посочени в чл. 18 от ОРЗД. Такъв например е случаят, когато оспорвате точността на Вашите данни. Тогава може да изискате ограничаване на обработката за периода, през който се извършва проверката на точността на данните.

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване използвайте нашия уеб формуляр или посочените по-долу данни за контакт.

Ако обработката се извършва въз основа на оправдан интерес на Volkswagen AG или на трета страна, или е от обществен интерес или се извършва при упражняване на публична власт, Вие имате право да откажете обработката на Вашите данни поради причини, породени от Вашата особена ситуация. В случай на възражение Ви молим да ни съобщите Вашите основания, поради които възразявате срещу обработването на данните.
Също така имате правото да възразите срещу обработването на данни за целите на директния маркетинг. Това важи и за „профилирането“, доколкото е свързано с директен маркетинг.

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване използвайте нашия уеб формуляр или посочените по-долу данни за контакт.

Ако обработването на данните се основава на съгласие или изпълнение на договор и освен това се извършва с помощта на автоматизирана обработка, имате право да получите данните си в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да ги предадете на друг обработващ данни.

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване използвайте нашия уеб формуляр или посочените по-долу данни за контакт.

Ако обработването на данните се основава на съгласие, имате право безплатно и по всяко време с действие занапред да оттеглите съгласието си за обработването на данни.

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване използвайте нашия уеб формуляр или посочените по-долу данни за контакт.

Също така имате право да подавате жалби до надзорен орган (напр. до комисаря по защита на личните данни за Долна Саксония) във връзка с обработването на Вашите данни от наша страна. Вие може да предявите претенциите си по пътя на гражданското право.

Към кого може да се обърнете: Комисия за правата на засегнати лица от доставчици на стоки и услуги

Пощенски адрес         Тел.: Имейл:
Пощенски адрес Volkswagen Group Services GmbH Информационен екип Rothenfelder Straße 47 38440 Wolfsburg
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 (0) 5361-9-46290 Имейл: datenschutz@vwgroupsupply.com

Комисията за правата на засегнати лица от доставчици на стоки и услуги е услуга на Volkswagen Group Services GmbH, възложена от Volkswagen AG.