Niektóre części strony internetowej mogą nie wyświetlać się prawidłowo. Przyczyną może być dezaktywacja skryptu JavaScript w przeglądarce, nieaktualna przeglądarka internetowa lub jej Niektóre części strony internetowej mogą nie wyświetlać się prawidłowo. Przyczyną może być dezaktywacja skryptu JavaScript w przeglądarce, nieaktualna przeglądarka internetowa lub jej niekompatybilność z naszą stroną internetową. Proszę aktywować JavaScript lub spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, np. Chrome, Firefox lub Safari. Ewentualnie proszę zwrócić się ze swoją sprawą do następującej jednostki: Zespół ds. Ochrony Danych w Serwisie Klienta Volkswagen. 

Jeżeli są Państwo klientem Volkswagen AG, tzn. nabywają lub nabyli usługi lub produkty Volkswagen AG jako osoby prywatne lub zamierzają to zrobić w przyszłości lub są zainteresowani usługami lub produktami Volkswagen AG, na tej stronie przedstawiamy Państwu przegląd praw, jakie Państwu przysługują zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), i możliwości wykonywania tych praw wobec Volkswagen AG.

Mają Państwo prawo do otrzymywania od nas informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych.

Jak złożyć wniosek?

W zależności od prawa w firmie Volkswagen AG istnieją różne możliwości złożenia wniosku. W celu sporządzenia wniosku prosimy o skorzystanie z naszego formularza internetowego.

Jak odbywa się identyfikacja i potwierdzanie prawdziwości danych?

Po wpłynięciu wniosku proszę spróbować przeprowadzić identyfikację za pomocą naszych systemów. Jeśli nie będzie to od razu możliwe, zostanie wyświetlona prośba o przeprowadzenie identyfikacji. Możliwość przeprowadzenia identyfikacji istnieje przez 4 tygodnie, a sama identyfikacja odbywa się w ramach usługi PostIdent realizowanej przez naszego partnera Deutsche Post. Więcej tutaj:

W przypadku złożenia wniosku w odniesieniu do danych pojazdu konieczne jest potwierdzenie prawdziwości tych danych. Do takiego wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty, jak np. numer identyfikacyjny pojazdu oraz dokument potwierdzający posiadanie.

Jak długo trwa sprawdzanie?

Czas rozpatrywania wniosku wynosi co najmniej jeden miesiąc, maksymalnie trzy miesiące od jego wpłynięcia.

W jaki sposób odbywa się przekazanie informacji zwrotnej?

Po rozpatrzeniu wniosku przesyłamy odpowiedź drogą elektroniczną lub pocztową.

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) to unormowany międzynarodowo 17-znakowy numer seryjny umożliwiający jednoznaczną identyfikację pojazdu. Znajduje się on w dowodzie rejestracyjnym w części 1. Ponadto VIN jest umieszczony w kilku miejscach na pojeździe, najczęściej w komorze silnika lub w prawej części pojazdu. Na podstawie podanego numeru VIN i okresu posiadania wyszukamy w systemach Volkswagen AG Państwa dane osobowe w celu sporządzenia raportu informacyjnego zgodnie z RODO. Prosimy o składanie jedynie wniosków, które odnoszą się do pojazdów wyprodukowanych przez VW Samochody Osobowe lub VW Samochody Użytkowe.

Źródło: Republika Federalna Niemiec, Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Bundesdruckerei GmbH
Niniejsze ilustracje są wersjami zmodyfikowanymi. Podane źródło odnosi się do niezaczernionego dokumentu oryginalnego.

Numer VIN znajduje się w dowodzie rejestracyjnym w części 1 w sekcji „E”.

Podany okres posiadania stanowi ramy czasowe, w odniesieniu do których chce Pan/Pani otrzymywać informację o swoich danych osobowych powiązanych z numerem VIN. W odniesieniu do tego okresu posiadania należy udostępnić odpowiedni dokument.

Można przesłać maksymalnie 5 plików. Za dokumenty okresu posiadania Volkswagen AG uznaje następujące dokumenty:

  • Dowód rejestracyjny pojazdu, część 1 (karta pojazdu)
  • Zaświadczenie o posiadaniu wydane przez urząd dopuszczający pojazd do ruchu

Jeśli oba dokumenty nie są wystawione na Pana/Pani nazwisko, potrzebujemy oświadczenia o wyrażeniu zgody posiadacza pojazdu, którego nazwisko jest podane na dokumentach potwierdzających posiadanie. Odpowiednie formularze przekazania pojazdu znajdują się w sekcji Strefa pobierania.

Mają Państwo prawo do zaczernienia na dokumentach tożsamości oraz dokumentach potwierdzających prawdziwość danych informacji, które nie są potrzebne Serwisowi Klienta Volkswagen AG do sprawdzenia tożsamości i/lub posiadania pojazdu. Na karcie informacyjnej dotyczącej anonimizacji w sekcji Strefa pobierania znajdują się informacje o tym, które dane można anonimizować.

W naszym formularzu internetowym wniosku o udzielenie informacji (privacy.volkswagen.com/request), podając swój Volkswagen ID, zgodnie z artykułem 15 RODO, można otrzymać informacje dotyczące danych osobowych zapisanych w centralnym koncie użytkownika Volkswagen ID, w tym informacje dotyczące powiązanych z nimi usług cyfrowych (np. We Park, Volkswagen Connect). W tym celu potrzebujemy adresu e-mail zdefiniowanego przez Pana/Panią jako Volkswagen ID. Będzie on używany w ramach tzw. procedury „double-opt-in”. W ramach tej procedury na podany adres e-mail zostaje przesłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie. Rozpatrywanie wniosku odbywa się dopiero po kliknięciu linku potwierdzającego. Należy pamiętać, że link ten wygasa po 48 godzinach. W przypadku braku potwierdzenia Volkswagen ID nie zostanie użyty do ustalenia danych osobowych.

Aby podać więcej Volkswagen ID, należy przesłać kolejny wniosek o udzielenie informacji.

Dodatkowo mają Państwo możliwość samodzielnego przeglądania, przetwarzania lub usuwania swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji usług cyfrowych realizowanych przez Volkswagen AG. Poniższe usługi zapewniają ten zakres funkcji.

Mają Państwo prawo zażądać od nas poprawienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych.

Może tu chodzić np. o nieprawidłowe dane podstawowe, do poprawiania których z reguły nie jest konieczne przedłożenie kolejnych dokumentów potwierdzających.

Jeśli chcą Państwo zmienić swoje nazwisko, np. w związku z zawarciem związku małżeńskiego, będą potrzebne dokumenty potwierdzające ten fakt.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W celu sporządzenia wniosku prosimy o skorzystanie z naszego formularza internetowego lub podanych danych kontaktowych.

Mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 17 RODO. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy nie są one już potrzebne do realizacji celów, w związku z którymi były gromadzone. Ponadto mogą Państwo żądać usunięcia danych, jeśli przetwarzamy je na podstawie Państwa zgody, a zgoda ta zostanie wycofana.

Zalecamy przesłanie wniosku o realizację prawa do usunięcia po otrzymaniu informacji dotyczącej danych osobowych. W takim przypadku, sporządzając wniosek o usunięcie danych, należy zwrócić się do nas z opisem, na czym ma polegać usunięcie oraz z ID poprzedniego wniosku o udzielenie informacji.

W przypadku braku poprzedniego wniosku o udzielenie informacji należy opisać nam, na czym miałoby polegać usunięcie i (jeśli jest to możliwe) określić sposób przetwarzania danych, podając swoje dane (przynajmniej: imię, nazwisko, adres i datę urodzenia).

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W celu sporządzenia wniosku prosimy o skorzystanie z naszego formularza internetowego lub podanych danych kontaktowych.

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku wystąpienia przesłanek artykułu 18 RODO. Dotyczy to na przykład sytuacji, w których kwestionowana jest prawdziwość swoich danych. Na czas weryfikacji prawdziwości danych mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania tych danych.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W celu sporządzenia wniosku prosimy o skorzystanie z naszego formularza internetowego lub podanych danych kontaktowych.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się w przeważającym interesie lub do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Wniesienie sprzeciwu jest zgodnie z art. 21 RODO dozwolone w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej bądź jest oparte na uzasadnionym interesie firmy Volkswagen AG, lub strony trzeciej. Prosimy o poinformowanie nas o powodach ewentualnego sprzeciwu. Ponadto mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dotyczy to także profilowania, jeśli jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W celu sporządzenia wniosku prosimy o skorzystanie z naszego formularza internetowego lub podanych danych kontaktowych.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub w ramach realizacji umowy oraz w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo do otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przekazywania ich innym firmom przetwarzającym dane.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W celu sporządzenia wniosku prosimy o skorzystanie z naszego formularza internetowego lub podanych danych kontaktowych.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się za Państwa zgodą, mają Państwo prawo do bezpłatnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W celu sporządzenia wniosku prosimy o skorzystanie z naszego formularza internetowego lub podanych danych kontaktowych.

Mają Państwo również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (np. Inspektora Ochrony Danych Kraju Związkowego Dolna Saksonia) w związku z przetwarzaniem przez nas swoich danych.

Osoby do kontaktu: Zespół ds. Ochrony Danych w Serwisie Klienta Volkswagen

Adres korespondencyjny:         Tel.:   Tel. wewn.: Adres e-mail:
Adres korespondencyjny: Volkswagen AG Privacy Team
Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
NIEMCY
Tel.: +49 (0) 5361-9-15010 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Tel. wewn.: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ) Adres e-mail: privacy@volkswagen.de