Je možné, že se části webové stránky nezobrazují správně. Mohlo by to být kvůli tomu, že byl ve vašem prohlížeči deaktivován JavaScript nebo není váš internetový prohlížeč již aktuální, resp. kompatibilní s naší stránkou. Aktivujte prosím JavaScript nebo se stránku pokuste vyvolat pomocí jiného internetového prohlížeče, např. Chrome, Firefox nebo Safari. Případně se obraťte se svojí žádostí na oddělení péče o zákazníky – tým ochrany osobních údajů.

Pokud jste zákazníkem společnosti Volkswagen AG, tzn. odebíráte, odebírali jste, příp. budete v budoucnu odebírat soukromě služby nebo výrobky společnosti Volkswagen AG, nebo se zajímáte o služby nebo výrobky společnosti Volkswagen AG, poskytujeme vám na této straně přehled o vašich právech podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a jak můžete tato práva uplatnit vůči společnosti Volkswagen AG.

Máte právo získat od nás informace o zpracování svých osobních údajů.

Jak mám podat žádost?

Chcete-li podat žádost u společnosti Volkswagen AG, máte v závislosti na právu různé možnosti. Pro žádost o poskytnutí informací použijte prosím webový formulář.

Jak se provádí identifikace a legitimace?

Jakmile vaši žádost obdržíme, pokusíme se vás identifikovat na základě našich systémů. Nebude-li to možné přímo, obdržíte od nás výzvu k identifikaci. Identifikovat se můžete po dobu 4 týdnů za využití služby PostIdent našeho partnera, společnosti Deutsche Post. Více na:

Pokud jste podali žádost s odvoláním na údaje o vozidle, je nutná legitimace. K ní poskytnete při podání žádosti odpovídající dokumenty, např. identifikační číslo vozidla a doklad o vlastnictví.

Jak dlouho trvá rešerše?

Doba zpracování vaší žádosti trvá minimálně jeden a maximálně tři měsíce od přijetí.

Jak je poskytnuta zpětná vazba?

Po zpracování vaší žádosti obdržíte odpověď digitální nebo poštovní cestou.

Identifikační číslo vozidla (VIN) je mezinárodně normalizované 17místné sériové číslo k jednoznačné identifikaci motorového vozidla. Číslo naleznete v osvědčení o registraci vozidla, část I. VIN je také umístěno na několika místech na samotném vozidle, většinou v motorovém prostoru nebo na pravé straně vozidla. Na základě vámi uvedeného VIN a doby vlastnictví vyhledáme v systémech společnosti Volkswagen AG vaše osobní údaje pro zprávu s informacemi podle GDPR. Žádáme vás, abyste podávali pouze žádosti, které se týkají vozidel vyrobených divizemi VW osobní vozidla nebo VW užitková vozidla.

Zdroj: Spolková republika Německo, Spolkové ministerstvo vnitra – Bundesdruckerei GmbH (Spolková tiskárna)
Předložená vyobrazení představují modifikované verze. Uvedení zdroje odkazuje na nezačerněný originální dokument.

VIN naleznete v osvědčení o registraci vozidla, část I. v oddíle „E“.

Uvedená doba vlastnictví je doba, pro kterou chcete obdržet informace o svých osobních údajích, které jsou spojeny s vaším VIN. Pro tuto dobu vlastnictví si musíte připravit odpovídající doklad k prokázání této skutečnosti.

Nahrát lze maximálně 5 souborů. Jako doklad prokazující dobu vlastnictví akceptuje společnost Volkswagen AG tyto podklady:

  • Osvědčení o registraci vozidla, část I. (malý technický průkaz)
  • Potvrzení o vlastnictví vydané příslušným úřadem

Pokud nejsou tyto dva dokumenty určené k prokázání vystaveny na vaše jméno, potřebujeme od vás prohlášení o souhlasu vlastníka vozidla, který je jmenovitě uveden v dokumentech prokazujících vlastnictví. Formuláře k převodu vozidla naleznete v sekci stahování.

Máte právo začernit údaje z identifikačních dokladů a dokladů určených k legitimaci, které nebude oddělení péče o zákazníky společnosti Volkswagen AG potřebovat k ověření vaší totožnosti a/nebo vlastnictví vozidla. V informativním listu ke zneviditelnění v sekci stahování naleznete informace, které údaje můžete zneviditelnit.

V našem webovém formuláři k žádosti o poskytnutí informací (privacy.volkswagen.com/request) obdržíte, pokud uvedete svoje Volkswagen ID, podle čl. 15 GDPR informace o svých osobních údajích uložených u centrálního uživatelského účtu Volkswagen ID včetně souvisejících digitálních služeb (např. We Park, Volkswagen Connect). K tomu od vás potřebujeme e-mailovou adresu uloženou jako Volkswagen ID. Tato adresa se použijte pro tzv. metodu double opt-in. Při této metodě je vám zaslán na uvedenou e-mailovou adresu e-mail s žádostí o potvrzení. Vaše žádost bude v tomto případě zpracována až tehdy, co jste aktivovali odpovídající potvrzovací odkaz. Nezapomeňte prosím, že odkaz po 48 hodinách zaniká. V případě chybějícího potvrzení se Volkswagen ID pro zjištění vašich osobních údajů nepoužije.

Chcete-li uvést více Volkswagen ID, podejte prosím další žádost o poskytnutí informací.

Povšimněte si prosím dodatečně možnosti, která spočívá v samostatném přístupu k vašim osobním údajům, které jsou zpracovány v rámci digitálních služeb společnosti Volkswagen AG, jejich samostatném zpracování nebo výmazu. Tyto služby poskytují tento rozsah funkcí:

Máte právo požadovat od nás opravu nesprávných, resp. doplnění neúplných osobních údajů, které se vás týkají.

Může se přitom jednat např. o chybné údaje ve vašich kmenových datech, kdy nemusí být pro opravu zpravidla poskytnuty žádné další doklady.

Budete-li chtít změnit vaše jméno, např. po uzavření sňatku, je zapotřebí předložit dokumenty, které dokládají tuto změnu.

Jak můžete uplatnit toto právo?
Pro svoji žádost použijte prosím náš webový formulář nebo níže uvedené kontaktní údaje.

Budou-li splněny podmínky stanovené v čl. 17 GDPR, máte právo požadovat výmaz svých údajů. Podle tohoto článku můžete požadovat výmaz svých osobních údajů například tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny. Kromě toho můžete požadovat výmaz tehdy, když byly údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu a vy tento souhlas odvoláte.

Doporučujeme vám, abyste podali žádost o uplatnění práva na výmaz poté, co jste obdrželi informaci o vašich osobních údajích. V tomto případě, tedy v případě žádosti o výmaz, se na nás obraťte prosím se svojí žádostí a ID žádosti ze žádosti o poskytnutí informací, kterou jste podali předtím.

Nepodáte-li nejdříve žádost o poskytnutí informací, pošlete nám prosím svoji žádost o výmaz, dle možností konkrétní zpracování, s uvedením svých údajů (minimálně: jméno, příjmení, adresa, datum narození).

Jak můžete uplatnit toto právo?
Pro svoji žádost použijte prosím náš webový formulář nebo níže uvedené kontaktní údaje.

Budou-li splněny podmínky stanovené v čl. 18 GDPR, máte právo požadovat omezení zpracování svých údajů. Tak tomu může být například tehdy, když popíráte přesnost svých údajů. Po dobu ověření přesnosti údajů můžete požadovat omezení zpracování.

Jak můžete uplatnit toto právo?
Pro svoji žádost použijte prosím náš webový formulář nebo níže uvedené kontaktní údaje.

Pokud se provádí zpracování na základě oprávněných zájmů společnosti Volkswagen AG nebo třetí strany nebo je nezbytné k plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu, nebo se provádí při výkonu veřejné moci, máte právo vznést proti zpracování svých údajů námitku z důvodů, které vyplývají z vaší mimořádné situace. V případě vznesení námitky vás žádáme o sdělení důvodů, kvůli kterým zpracování údajů odmítáte.
Dále máte právo odmítnout zpracování svých údajů za účelem přímé reklamy. Totéž platí pro profilování, pokud souvisí s přímou reklamou.

Jak můžete uplatnit toto právo?
Pro svoji žádost použijte prosím náš webový formulář nebo níže uvedené kontaktní údaje.

Pokud se provádí zpracování údajů na základě souhlasu nebo se zakládá na plnění smlouvy a navíc se provádí za použití automatizovaného zpracování, máte podle čl. 20 GDPR právo obdržet své údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému zpracovateli údajů.

Jak můžete uplatnit toto právo?
Pro svoji žádost použijte prosím náš webový formulář nebo níže uvedené kontaktní údaje.

Pokud se zpracování údajů provádí na základě souhlasu, máte právo zpracování údajů v rámci tohoto souhlasu kdykoliv bezplatně a s účinností do budoucna odvolat.

Jak můžete uplatnit toto právo?
Pro svoji žádost použijte prosím náš webový formulář nebo níže uvedené kontaktní údaje.

Kromě toho máte právo podat ohledně zpracování svých údajů stížnost u dozorového úřadu (např. u zemského pověřence pro ochranu osobních údajů v Dolním Sasku). V ostatním můžete uplatnit nároky v rámci občanskoprávního řízení.

Váš příslušný úřad: oddělení péče o zákazníky Volkswagen – tým ochrany osobních údajů

Poštovní adresa:         Tel.:   Tel. int.: E-mail:
Poštovní adresa: Volkswagen AG Tým ochrany osobních údajů Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
NĚMECKO
Tel.: +49 (0) 5361-9-15010 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Tel. int.: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ) E-mail: privacy@volkswagen.de